Projekter

Nedsivningsanlæg.

 

Et nedsivningsanlægget kan etableres enten som et gravitationssystem eller som et pumpesystem.

 

Ved gravitationssystem fordeles spildevandet ligeligt over hele nedsivningsarealet gennem en fordelerbrønd. Sivedrænet kan være 110 pvc, og hver enkelt ledning må max. være 15 m, have en huldiameter på 5 - 10 mm og ligge med et fald på 5 - 10 ‰. Gravitationssystemet bør kun anvendes ved små anlæg, f.eks. ved énfamiliehuse (5 PE) og hvor 30 m sivedræn er tilstrækkeligt (jordtype A).

Ved et trykfordelingssystem føres vandet fra bundfældningstanken til en pumpebrønd, der pumper spildevandet ud i sivedrænet. Diameteren på trykledningen er 40 mm, med 2 stk. 5 mm huller/m ledning. Længden på de enkelte siveledninger kan være op til 25 m og kan lægges uden fald.

For at tilgodese den fortsatte biologiske nedbrydning af spildevandet og for at få så stor afstand som muligt til grundvandet, bør sivedrænene lægges så tæt mod jordoverfladen som muligt. Lægningsdybden kan derfor sættes til 60 cm. Bunden af fordelerlaget må højst ligge 1,5 m under færdigt terræn.

Jordbunden skal være egnet til nedsivning, og ved normale jordbundsforhold (jordtype A - sandet) kan længden af sivedrænene sættes til 30 m for énfamiliehuse, og 60 m ved tofamiliehuse. I mere lerholdigt jord (jordtype B) øges længden på sivedrænene til 45 m, henholdsvis 90 m. I ”ren” lerjord kan der ikke etableres siveanlæg.

Nedsivningsarealet regnes at være på 1 m2 /m, uanset om sivedrænene bliver lagt i sivegrøfter, som er min. 50 cm, eller de bliver lagt i samme udgravning. Der sker en vis udsivning fra siderne af sivegrøften og en vis spredning i jorden under grøfterne. Den "reelle" nedsivningsbredde regnes således for at være 1 meter, selvom grøften kun er 0,5.

Sivedrænene lægges i vaskede nøddesten (16/32 mm), min. 20 cm under og min. 5 cm over sivedrænene. Stenlaget dækkes af en porøs fiberdug/geotekstil i hele sivearealets bredde (evt. overlap på min. 30 cm).

Afstanden mellem sivedrænene i et gravitationssystem er 2 m (lagt i sivegrøfter). Baggrunden for, at fordelerrør i sivegrøfter skal lægges med en afstand på minimum 2 meter, er, at det er vanskeligt at udføre dem tættere uden at der sker sammenskridning. For et trykfordelingssystem er afstanden mellem sivedrænene 1 m.

Jorddækningen må ikke sammenpresses f.eks. ved kørsel med større maskiner og jorden over anlægget må ikke helt eller delvist dækkes af tætte flader, som kan forhindre eller begrænse tilførslen af ilt til anlægget.

 

 

Når man laver et nedsivningsanlæg er de nogle afstandskrav som skal overholdes.

 

● min. 300 m til drikkevandsboringer. Der kan søges om nedsættelse til 75m.

 

● min. 150 m til anden vandboring. Der kan søges om nedsættelse til 75m.

- Hvis boringen forsyner mindre end 10 ejendomme.

- Hvis de hydrogeologiske forhold viser at nedsivningen ikke forurener boringen.

 

● min. 25 m til vandløb, sø, hav, markdræn, moser.

 

● min.1 m, dog helst 2,5 m, til højeste grundvandsstand.

 

 

Vejledende afstandskrav for nedsivningsanlæg som bør overholdes.

 

• 5 m til bygninger og skel

• 5 m til sø, hav, vandløb (efter § 14 - kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse)

• 25 m til skrænter, der er stejlere end 250 ‰

• 25 m til grøfter i vej

• 50 m til andet nedsivningsanlæg

• 5 m til faskine

• 5 m til større træer

 

    

© Boogii 2024